Súhlas

 Súhlas zákazníka so spracúvaním fotografií 

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679

Prevádzkovateľ:

MAXruder s.r.o. 

Pažitie 56

01009 Žilina

 ICO: 46279954

DIČ: 202 333 0023

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Dotknutá osoba/y : (stačí uviesť meno a e-mailový kontakt )       

Meno Priezvisko:

e-mail:

 

Podľa GDPR fotografia už viac nepatrí medzi citlivé osobné údaje.

Od 25. 5. 2018 sa považuje za všeobecný osobný údaj – okrem prípadu, ak sa fotografia spracúva osobitným technickým zariadením, ktoré umožní vytvorenie jedinečných čŕt tváre, t. j. jedinečnú identifikáciu osoby. Vtedy pôjde o spracúvanie fotografie ako citlivého osobného údaja.

 

 1. Ako zákazníci a dotknuté osoby týmto udeľujeme dodávateľovi ako prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním našej podobizne (fotografií) na účel:
 • zverejnenia fotografii na webovej stránke dodávateľa 
 • zverejnenia fotografií na sociálnych sietiach a zverejnenie fotografii za účelom reklamnej propagácie práce fotografa
 • zverejnenie s cieľom budovania portfólia a prezentovania kvality práce dodávateľa verejnosti
 1. Fotografie budú dodávateľom uchované po dobu 2mesiacov na zabezpečenom foldri na HDD
 2. Po uplynutí tejto doby budú fotografie vymazané.
 1. Poskytnutie fotografií, ako aj udelenie súhlasu zákazníkov s ich zverejnením je dobrovoľné. Zákazníci môžu súhlas kedykoľvek odvolať doručením písomného odvolania súhlasu dodávateľovi. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.
 1. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u dodávateľa majú zákazníci právo:
 • žiadať o prístup k svojim fotografiám a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania tohto osobného údaja,
 • namietať spracúvanie svojej fotografie,
 • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.
 1. Zákazníci vyhlasujú, že poskytnuté fotografie sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne, bez nátlaku a súhlasia s ich využitím na účel vymedzený v bode 1.

      Žiline

V…………….    dňa ……                                                                                     

………………………………

podpis zákazníka/ov


Vytlačiť