Súhlas

 Súhlas zákazníka so spracúvaním fotografií 

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679

Prevádzkovateľ:

MAXruder s.r.o. 

Pažitie 56

01009 Žilina

 ICO: 46279954

DIČ: 202 333 0023

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Dotknutá osoba/y : (stačí uviesť meno a e-mailový kontakt )       

Meno Priezvisko:

e-mail:

 

Podľa GDPR fotografia už viac nepatrí medzi citlivé osobné údaje.

Od 25. 5. 2018 sa považuje za všeobecný osobný údaj – okrem prípadu, ak sa fotografia spracúva osobitným technickým zariadením, ktoré umožní vytvorenie jedinečných čŕt tváre, t. j. jedinečnú identifikáciu osoby. Vtedy pôjde o spracúvanie fotografie ako citlivého osobného údaja.

 

  1. Ako zákazníci a dotknuté osoby týmto udeľujeme dodávateľovi ako prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním našej podobizne (fotografií) na účel:
  1. Fotografie budú dodávateľom uchované po dobu 2mesiacov na zabezpečenom foldri na HDD
  2. Po uplynutí tejto doby budú fotografie vymazané.
  1. Poskytnutie fotografií, ako aj udelenie súhlasu zákazníkov s ich zverejnením je dobrovoľné. Zákazníci môžu súhlas kedykoľvek odvolať doručením písomného odvolania súhlasu dodávateľovi. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.
  1. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u dodávateľa majú zákazníci právo:
  1. Zákazníci vyhlasujú, že poskytnuté fotografie sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne, bez nátlaku a súhlasia s ich využitím na účel vymedzený v bode 1.

      Žiline

V…………….    dňa ……                                                                                     

………………………………

podpis zákazníka/ov